Strona główna

przewodnik

prace plastyczne

gazetka

pawilon

 

 

8ZOBACZ GALERIĘ

Mały, interdyscyplinarny przewodnik po okolicy Na turystycznym szlaku regionu” –   w swoich założeniach broszura przeznaczona jest dla uczniów i nauczycieli realizujących program ścieżek międzyprzedmiotowych na poziomie lokalnym oraz ścieżki edukacyjnej – dziedzictwo kulturowe w regionie. Z opracowania korzystać mogą ponadto wszystkie te osoby, które w drodze samokształcenia zechcą poznać i utrwalić czy też poszerzyć swoją wiedzę o naszym terenie. Podstawowa treść przewodnika odnosi się do wiedzy z zakresu edukacji geograficznej, historycznej, obywatelskiej, przyrodniczej i plastycznej. Zaproponowane szlaki przebiegają w niedużej odległości od szkoły, po dobrych drogach. Można je pokonać autobusem lub rowerem. Trasy poprowadzone zostały tak, by w obrębie każdej znalazły się jednocześnie: zabytki przeszłości (kościoły, krzyże pokutne, zabytkowe chałupy), znaczące elementy przyrodnicze (rezerwat przyrody, użytki ekologiczne, stawy, punkty obserwacyjne ptactwa wodnego) oraz obiekty reprezentujące życie i dzień dzisiejszy naszego regionu (instytuty naukowo-badawcze, zakład produkcyjny mebli, szkółki leśne, gospodarstwo rolne i rybackie, miejsce na dłuższy odpoczynek). Każda z tras tworzy pętlę bez oznaczonych stanowisk, co pozostawia się do wyboru organizatorowi wyjazdu. Dołączone fotografie oddają walory krajobrazowe i kulturowe poznanych na turystycznym szlaku obiektów.  Opracowanie przewodnika poprzedzone zostało diagnozą zasobów naturalnych i kulturowych naszego terenu przydatnych w edukacji szkolnej. Pracę oparliśmy o bezpośrednie wizyty w terenie, wywiady środowiskowe, informacje zawarte na stronie internetowej miasta (htpp:// www.zmigrod.com.pl), dostępne przewodniki, informatory oraz analizę map tematycznych (wykorzystane źródła: „Park krajobrazowy Dolina Baryczy” Przewodnik przyrodniczy: E. Ranoszek, W. Ranoszek, Wydawnictwo Gottwald Milicz 2004, - książka powstała przy współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych; „Katalog zabytków w sztuki w Polsce”: J. Pokora, M. Zlata, wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1997; „Encyklopedia Żmigrodu”, Wydawnictwo Gimnazjalne, Gimnazjum im. Macieja Rataja, Żmigród 2003, „Kroniki Doliny Baryczy”: I. Kowalski, ks. M Kogut, Wydawnictwo Gottwald Milicz; mapa: „Okolice Wrocławia – część północna”, skala 1:100000, Studio Wyd. „PLAN” Wrocław). Zebrane materiały zostały przeanalizowane, wyselekcjonowane, wzbogacone o aktualne informacje, własną dokumentację fotograficzną oraz przykładowy materiał przydatny podczas prowadzenia zajęć w terenie.

publikacja multimedialna – stanowi syntezę pracy uczniów regionu z materiałami wypracowanymi przez młodzież w trakcie realizacji projektu – uwzględnia opracowane trasy wycieczek,  materiały  Dodatku Regionalnego, który zawiera zbiór tematycznie opracowanych zagadnień odpowiadających ekspozycjom „pawilonu edukacji środowiskowej” oraz dokumentację twórczości literacko-poetyckiej i plastycznej – powstałą w trakcie realizacji projektu

 

 

Grupa Regionalna z Gimnazjum im.Macieja Rataja w Żmigrodzie

Projekt Edukacyjny Gimnazjum im.M.Rataja w Żmigrodzie